Dienstverlening en Zorg

Service- en Verpleegkundigen werken op verschillende afdelingen en vestigingen. In de sector verpleging en welzijn werken service- en verpleeghulpen in verpleeghuizen, thuiszorg, kleine woningbouw, instellingen of ziekenhuizen voor gehandicapten, zwembaden en sportclubs, kinderopvang, basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, sociaal-cultureel werk en speelpleinen . Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor iedereesit top kayak jock strap custom maple leafs jersey castelli gabba sit top kayak penn state jersey blundstone uomo asu football jersey air jordan 1 element jordan proto max 720 durex intense vibrations ring fsu football jersey keyvone lee jersey deuce vaughn jersey alpinestars caschin die werkzaam is in de kinderopvang, gehandicaptenzorg of het onderwijs, ook voor stages. In de kappersbranche werkt hij in kapsalons. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt hij in kantoren en scholen, maar ook in de facilitaire dienstverlening van instellingen. Hij werkt facilitair binnen de facilitaire dienstverlening of buiten een facilitaire dienstverlener. In de horeca werkte hij in horecagelegenheden. Hij werkt in scholen, gemeenten, zorginstellingen, organisaties zoals kantoren, congrescentra, bedrijven zoals restaurants, congrescentra en cafés en in diverse productieomgevingen.

Afhankelijk van de klus doet hij dat op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of meerdere gebouwen. Assisterende banen verschillen per werkplek. Zo kan hij in een verpleeginrichting textiel verzorgen, een kapsalon helpen met haarverzorging en diensten verlenen aan klanten en gasten, in diverse organisaties kan hij voor bepaalde werkzaamheden kamers inrichten, schoonmaken volgens reinigingsprocedures, enz. . In zijn werk heeft hij soms geen contact met andere mensen in de werkomgeving dan zijn collega’s. In dit geval zijn er noodzakelijke soorten werk. Hij kan dan te maken krijgen met een grote verscheidenheid aan mensen, zoals kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hij is team-, klant- en servicegericht. Hij handelt onpartijdig en richt zich erop dat opdrachtgever(s) zich veilig voelen.

Het zorgprofiel beschrijft de kenmerken, problematiek en probleemcontext van de doelgroep van de interventie of voorziening, met als doel het bieden van passende zorg voor de betreffende doelgroep en een geïnformeerde communicatie over de doelgroep met ketenpartners, financiers, gemeenten etc. ., aanbod en financiering; binnen de Wet langdurige zorg: beschrijf de aard, inhoud en algemene omvang van de zorg die een persoon nodig heeft; het zorgprofiel waartoe de cliënt behoort wordt genoteerd in het beoordelingsbesluit van het CIZ, bijv. VG ( Afdeling Verstandelijk Gehandicapten) Wonen op de intensive care; concrete invulling van de benodigde zorg wordt tussen cliënt en zorgverlener afgesproken in een zorgplan, zie: Cliëntprofielen.

Soorten diensten en zorg beschikbaar.

Het inkopen van zorg door zorggebruikers vindt op dit moment op beperkte schaal plaats. Mensen die beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB) voor AWBZ-zorg kunnen zelf hun zorg inkopen. Zij kiezen op deze wijze zelf voor een zorgverlener, het tijdstip waarop zorg wordt ontvangen en de voorwaarden van prijs, kwaliteit en levering. Particulier verzekerden kunnen bij bepaalde vormen van zorg, bijvoorbeeld de kraamzorg, kiezen uit hulp in natura of een budget. Verder is het mogelijk dat mensen hun zorg betalen die niet gedekt wordt door hun verzekering. Dit vindt slechts heel beperkt plaats. Er is een aantal organisaties die diensten aanbieden bij de inkoop van zorg aan mensen die gebruik maken van een PGB, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen of bemiddelingsbureaus. Ook steeds meer patiënten- en belangenorganisaties bieden expertise en ervaringsdeskundigheid aan leden met een PGB.

Op dit moment is de begeleiding op de verzekeringsmarkt beperkt en op de zorgmarkt sterk gedifferentieerd naar sectoren en doelgroepen van zorggebruikers. Bovendien voldoet de begeleiding op de zorgmarkt niet altijd aan de criteria onafhankelijk, betrouwbaar en laagdrempelig. Dat betekent dat ons beleid er de komende tijd op gericht zal zijn, de advies-en begeleidingsstructuur waar nodig dekkender en beter te maken. Zeker waar het streven is om aanbodsturing in toenemende mate te vervangen door vraagsturing en daarbij meer keuzemogelijkheden te introduceren, is het zaak ook voldoende te voorzien in garanties dat (potentiële) zorggebruikers ook hun weg kunnen vinden.

Belang van kwalitatieve dienstverlening en zorg.

Het contracteren van zorgaanbieders geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om te sturen op de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van de zorg. Door het stellen van eisen bij het contracteren, in combinatie met het opleggen van sancties (lager tarief, niet contracteren) kunnen zorgverzekeraars sturend optreden richting zorgaanbieders om deze aspecten op het gewenste peil te brengen.

8.5 Als een zorgverzekeraar zorg contracteert moet hij zich ervan vergewissen dat de zorg die hij heeft ingekocht en geleverd zal worden in principe van ‘goede’ kwaliteit is. Voor alle zorgvormen is dan ook van belang dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken maakt over de kwaliteit van deze zorg.

dennis
dennis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *